ReadyPlanet.com
ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าวันนี้ที่ว่า "สำคัญกว่าพระเจ้า" article

                                                

     ในอดีตเรายังมีความเชื่อว่า ลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้าคือพระราชา ซึ่งในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนไปแล้ว วันนี้และพรุ่งนี้ ลูกค้าจะเป็นใหญ่มากกว่า พระเจ้า มากกว่าพระราชา ลูกค้าสนใจแต่ความต้องการของตนเอง และเลือกที่จะให้ใครก็ได้ที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด  ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น คำกล่าวที่ว่า "Customer Focus" หรือการมุ่งเน้นลูกค้า จึงเป็นเรื่องใหญ่ เราจึงควรทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่า

       1. การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ ไม่ใช่แค่ประกาศเป็นเพียงนโยบายทั่วๆ ไปของบริษัท ดังนั้นในวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ต้องพูดถึงลูกค้าด้วยเสมอ

       2. ถ้าพูดถึงกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ ที่รองรับความสำคัญของลูกค้า ต้องเป็นรูปธรรม และวัดผลได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และสร้างความได้เปรียบหรือแตกต่างจากคู่แข่ง

       3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงลึกและจริงใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะลูกค้าตัวจริง เสียงจริง ที่มีการซื้อขายประจำ ต่อเนื่อง ย่อมเลือกข้อเสนอหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุด เป็นอันดับแรก ความสัมพันธ์เป็นอันดับสอง องค์กรต้องหมั่นสร้างทั้งสองอย่างควบคู่กันไป อย่าประมาท

       4. การสร้างและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีการสำรวจอย่างต่อเนื่องเท่านั้น จะนำมาซึ่งการปรับปรุงการทำงานของทุกหน่วยงาน อย่างประสานพลัง และเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร พร้อมๆ กับสร้างความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการต่างๆ ทำให้องค์กรมีความสามารถในการปรับสินค้าและบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างทันเหตุการณ์และทันเวลา

       5. การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก จะต้องสร้างควบคู่กับความพึงพอใจของพนักงานภายใน เพราะจะทำให้ยั่งยืน เพราะบุคคลที่ทำให้ลูกค้าภายนอกพอใจ ก็คือพนักงานภายในหรือลูกค้าภายในของเรานี่เอง คนที่ไม่มีความสุข จะไปทำให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไร

                                                                                     วีระ บุญญาดีวงศ์ 0-1827-6434

                                                                                                                                          

       ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรมที่ประทับใจ

การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์กร คำตอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
การบริหารเวลา เคล็ดลับสุดยอด ของคนที่ประสบความสำเร็จ
ลูกน้องวันนี้ คือลูกพี่ในวันหน้า ถ้าไม่พัฒนาวันนี้ วันหน้าจะได้ลูกพี่ที่โตแต่ตัว
การได้ทีมที่เป็นทีมทำงาน คือการประสานพลังที่แท้จริง
การนำเสนอด้วยรูปภาพและกรณีศึกษา นำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้จริง
หัวใจของงานบริการ คือ การเต็มใจบริการต่อหัวใจที่คาดหวัง
อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม หลุดลอยไป
การสอนงาน มากกว่าการสอนให้รู้หน้าที่ แต่เป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบ
การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กร article
ความตื่นตัวในการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องระดับปฏิบัติการขององค์กร article