ReadyPlanet.com
ทัศนคติของหัวหน้างาน... บ่งบอกอนาคตขององค์กร article

                  

                                       

อยากรู้อนาคตขององค์กร ให้ดูที่ทัศนคติของหัวหน้างาน…วันนี้?

                ใครๆ ก็อยากรู้อนาคตองค์กรอันเป็นที่รักของเราด้วยกันทั้งนั้น ว่าจะไปได้ดี ได้ไกลแค่ไหน อนาคตขององค์กรจะประกอบด้วย 3  ส่วนหลักๆ ที่ทุกคนในองค์กรสามารถควบคุมได้ คือ

1. ยุทธศาสตร์ หรือทิศทางขององค์กร ส่วนแรกนี้ครอบคลุมถึงการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ ผู้บริหารขององค์กร ต้องชัดเจนว่าจะไปทิศทางใด และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ลองถามตัวท่านเองว่าองค์กรที่อยู่ปัจจุบันนี้ ตอบโจทย์ข้อนี้หรือยัง? ว่าเรามุ่งจะเป็นเลิศทางด้านใด และที่สำคัญทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจตรงกันด้วยว่า จะมุ่งไปทางใด ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ เป้าหมายขององค์กรก็จะเลือนลาง ไม่มีความหมาย

                2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  องค์กรต้องมีการวางแผน  และกำหนดกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้ทิศทางที่เรากำหนดไว้ มีที่มา ที่ไปที่ชัดเจน ไม่นั่งเทียน หรือเอาแต่เพ้อฝัน  ข้อดีของการวางแผนกลยุทธ์ คือการได้หาข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทำให้เราเห็นช่องว่างของตลาด และได้เห็นทางเลือกในการกำหนด Positioning สินค้าและบริการขององค์กรเรา และภาพลักษณ์องค์กรในสายตาลูกค้า  ข้อดีอีกเรื่องของการวางแผนคือ การกำหนดชุดของกิจกรรม หรือที่เราเรียกว่ากระบวนการ หรือโครงการ ได้เชื่อมโยง และมีคุณค่าเพิ่มซึ่งกันและกัน การไม่วางแผน ทำให้การคิดกิจกรรม ไม่ต่อเนื่อง สะดุด ทำให้ไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสินค้า และบริการขององค์กร

                3. การกำหนดทีมปฏิบัติงาน ที่มีการทำงานเป็นทีม  การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นการถ่ายทอดบทบาทอันสำคัญยิ่งจากระดับบริหาร ไปสู่ระดับหัวหน้างาน เพื่อทำหน้าที่สื่อสาร ประสานพลัง กระตุ้น และติดตาม เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าในขั้นตอนที่ 3 นี้จะชี้เป็นชี้ตายเกี่ยวกับผลลัพธ์ จากทั้งข้อที่ 1 และข้อที่ 2 และภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ ล้วนเป็นหน้าที่ของกลไกระดับหัวหน้างานเกือบทั้งหมด เพราะหัวหน้างานอยู่ใกล้ลูกน้องมากที่สุด ใช้เวลากับลูกน้องมากที่สุด ซึ่งหัวหน้างาน ถือเป็นผู้นำที่แท้จริงในภาคปฏิบัติของพนักงานทุกคน

 

ทัศนคติของหัวหน้างาน สะท้อนพลังแห่งความสำเร็จ

            ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น เพราะท่านมอบภารกิจที่สำคัญยิ่งให้กับหัวหน้างานทุกคนในองค์กรของท่าน วันนี้เรามาสำรวจกันหน่อยว่า หัวหน้างานในองค์กรของท่านมีความคิด มุมมองเหล่านี้แบบใด

                1. มุมมองต่อ คำว่า “กรอบการทำงาน”  การทำงานจะประกอบด้วย 5  ส่วน คือ 1. งานประจำวัน 2. งานแก้ไขปัญหา 3. งานป้องกันและปรับปรุงระบบงาน 4. งานคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 5. งานภาพลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กร ซึ่งในความเป็นจริง หัวหน้างานในองค์กรต่างๆ หลายๆ องค์กร ยังทำเพียงแค่ข้อ 1 และ  2 ซึ่งถ้าตีความก็คือ เข้าใจการทำงานเพียง 40%

                2. มุมมองต่อ คำว่า “การมีส่วนร่วม” มี 3 ระดับ คือ 1. พูดหรือทำเรื่องนั้นๆ แบบทั่วๆ ไป 2. ค้นคว้าหรือมีความรู้เรื่องที่จะพูดหรือทำอย่างรอบด้าน และ 3. มีส่วนร่วมในการนำเสนอ แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขเรื่องที่จะพูดจะทำนั้น ด้วยความรู้ ความสามารถที่ตนมี ยกตัวอย่างเช่น การพูดถึงปัญหา จะมีคนพูดแบบทั่วไปเป็น 100 คน แต่มีคนที่รู้ปัญหาอย่างแท้จริงเพียง 10 คน ในขณะที่มีคนที่ลงมือแก้ปัญหาเพียง 1 คน หัวหน้างานที่มีความคิดยังไม่กว้าง ส่วนใหญ่จะอยู่แค่ พูดถึงปัญหาอย่างผิวเผิน หรือรู้ปัญหาแท้จริง แต่พูดซ้ำๆ ซากๆ วิเคราะห์ได้หมด แต่ไม่ลงมือกระทำ มองเห็นปัญหาเป็นเรื่องปกติ ไม่คิดแก้ไขจริงจัง แต่ในใจกลับคิดว่า ตนเองนั้น มีส่วนร่วมอย่างมากมาย หรือทุ่มเทอย่างสุดสุด ซึ่งในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ หัวหน้างานส่วนใหญ่จะขาดน้ำหนักในการลงมือแก้ไข หรือเสนอแนะ แลกเปลี่ยนอย่างจริงใจ จริงจัง และต่อเนื่อง อย่ามัวแต่อ้างขาดแรงจูงใจซึ่งถือว่าระดับหัวหน้างานแล้ว ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ต้องมาก่อนคำว่าต้องการแรงจูงใจ

                3. มุมมองแบบ ‘สร้างสรรค์ หรือบั่นทอน”  ถ้าพูดแบบทั่วๆ ไปต้องเรียกว่า คิดเชิงบวก หรือเชิงลบ ซึ่งสำคัญมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน กลุ่มหัวหน้างานที่มองแบบสร้างสรรค์จะคิดเสมอว่า ต้องทำได้ , Something ดีกว่า Nothing , ใกล้ความฝันเข้าไปทุกที, ยังมีน้ำอีกตั้งครึ่งแก้ว, ยอมรับในความคิดที่แตกต่างของแต่ละคน, มองผลประโยชน์ภาพรวมควบคู่ภาพย่อย, ต้องการความสำเร็จที่มากกว่างานเสร็จ, ชอบที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, มองคุณค่ามาก่อนผลประโยชน์, มองวิกฤตเป็นโอกาส, มองการแก้ปัญหา คือการทำงานชนิดหนึ่ง, มองว่าการสร้างและพัฒนาคนจะสร้างประโยชน์ในระยะกลาง และยาว, มองว่าความเหมาะสมเหนือกว่า ความชอบ มองการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นเสมอ ทุกอย่างเป็นไปได้เป็นต้น ถ้าหัวหน้างานขององค์กรท่าน มองแบบทำลายล้าง หรือเชิงลบ เรื่องทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่มองแบบตรงข้ามทั้งหมด ซึ่งเป็นการทำลายขวัญ และกำลังใจในการทำงานของลูกน้อง และทีมงานทุกคนเพราะหัวหน้างานของท่านจะบ่น จะประชดประชัน นโยบาย พฤติกรรมของผู้บริหาร เจ้าของ หัวหน้างาน ลูกค้าคนอื่นๆ (ยกเว้นตัวหัวหน้าที่พูด) องค์กรของท่านมีหัวหน้าที่คิดเชิงบวกและเชิงลบกี่ % และเขาเหล่านั้นปกครองลูกน้องทั้งหมดรวมกันเป็นกี่คน และเป็นกี่% ของคนทั้งหมดในองค์กรของท่าน ท่านเคยสำรวจบ้างหรือเปล่า?

                4. มุมมองต่อคำว่า “เวลาที่ผ่านไป เราต้องพัฒนาตนเองและลูกน้องให้ดีขึ้น”  หัวหน้างานที่ไม่เคยคิดที่จะเรียนรู้งานอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ยึดถืองานประจำวันเป็นหลักอย่างเดียว ไม่สนใจ ไม่พูดถึงเรื่องพัฒนาการต่างๆ  ถือว่าน่ากลัวในระยะกลาง และยาว เพราะความสามารถจะถดถอย เพราะอายุมากขึ้นเรื่อยๆ การที่ได้หัวหน้าที่ฉลาดน้อยลงทุกวัน ย่อมหมายถึง เราได้ลูกน้องที่ฉลาดน้อยลงด้วยเช่นกัน เวลาที่ผ่านไปในแต่ละเดือน องค์กรต้องมีเครื่องมือวัดผลทางการบริหารของหัวหน้างาน ว่ามีการพัฒนาตนเองในเรื่องอะไรบ้าง และส่งเสริมอย่างจริงจังให้หัวหน้างานทุกคนเป็นผู้รักการเรียนรู้ และทบทวนผลงานของหน่วยงาน และความคืบหน้าการพัฒนาของตนเอง และลูกน้องทุกคนในหน่วยงานที่ดูแลอยู่ว่าไปถึงไหน ซึ่งถ้าหัวหน้างานที่ไม่พัฒนาตนเอง ในอนาคตจะเป็นภาระ มากกว่าเป็นพลังขององค์กร

                ถ้าองค์กรของท่านตอบคำถาม หรือมีตัวเลขสัดส่วนของทัศนคติของหัวหน้างานตามมุมมองหลักๆ ที่ระบุมาข้างต้น ก็แสดงให้เห็นว่า ท่านเริ่มเห็นอนาคตที่องค์กรของท่านกำลังเดินไปสู่…ได้ชัดเจนมากขึ้น ถ้าดีแล้วไม่เป็นไร แต่ถ้าแนวโน้มไม่ดี ต้องเร่งปรับปรุงเร่งด่วนที่ตัว หัวหน้า อันดับแรกเลย!!!

 

                                                                                                                วีระ บุญญาดีวงศ์

                                                                                                                    0-1827-6434

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเปิดใจทักทาย

คำขอโทษของซูเปอร์สตาร์ นิชคุณ article
ดูบอล ย้อนดูตัว ส่งบอล เหมือนส่งงาน
ถึงเวลาแปลงร่าง เป็นมืออาชีพ ซะที !!! article
จะไม่ยอมให้ใคร ขี้เกียจเกินหน้าเรา? article
ความซื่อสัตย์สุจริต ... วัฒนธรรมองค์กรที่นับวันยิ่งจางหาย... article
วิสัยทัศน์ กับคนทำงานตัวจริง article