ReadyPlanet.com
หัวใจการทำงานของเรา

                                            

รู้จักหัวใจ.. ของเรา

                บริษัท โปรอัพ จำกัด มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสนับสนุนแนวคิดที่ว่า การพัฒนาคน คือการพัฒนาชาติ โดยการสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาเชิงแก้ปัญหา ในการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะทางการบริหารโดยมุ่งเน้นระดับพนักงาน และของหัวหน้างานระดับต้น และกลาง เพื่อพัฒนาบาบาทการประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ โดยมุ่งเน้นว่า คน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด และถือเป็นหัวใจที่แท้จริงในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยถ้าพูดถึงปัจจัยสำคัญที่สุดในความเป็นตัวตนของคนนั้นพบว่า ทัศนคติ เป็นจุดศูนย์กลางของการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทั้งมวล ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อมุมมอง วิธีคิด แนวทาง และวิธีการในการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้นการเปิดกว้างในการเรียนรู้มุมมองต่างๆ ที่หลากหลายอย่างมีเหตุมีผล และแนวทางรองรับในการมองปัญหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน จะส่งผลให้มุมมองและทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก และก็จะพัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการค้นหา และพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันในที่สุด

 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน

                1. เพิ่มทักษะการคิดนอกกรอบและความยืดหยุ่นในการปรับขนาดของมุมมองในเรื่องของปัญหาต่างๆ การปรับทัศนคติในเชิงบวก

                2.  เพิ่มระดับความสำคัญในบทบาทของการเชื่อมโยงผลสำเร็จของการทำงานในแนวขวางให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับแนวดิ่ง

             3.  เพิ่มระดับความสามารถในการแก้ไขปัญหา ป้องกัน และริเริ่มการปรับปรุงกระบวนการงานต่างๆ โดยมีหลักคิด วิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจนที่สร้างสรรค์บนความร่วมมือซึ่งกันและกัน

                4.   ท้าทายและหล่อหลอมศักยภาพของหัวหน้างานให้เกิดเป็น สไตล์การบริหาร (Management Style) ที่มีมาตรฐาน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

                5. พัฒนาคนระดับพนักงาน และหัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ให้มีทักษะในการบริหาร และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

 

 แนวทางหลักในการสร้างสรรค์การพัฒนาคน

                1. การเข้าถึงสาเหตุรากแก้ว อย่างแท้จริงได้อย่างไร? ใครได้ ใครเสียอย่างไร? และมีวิธีการ หรือกลยุทธ์ในแก้ไข ป้องกัน และริเริ่มได้อย่างไร?

                2. ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกวัน กับความอยู่รอดขององค์การ ทีมงาน องค์การ ลูกค้า ตนเอง ครอบครัว และสังคม

                3.   การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อที่จะค้นหา และพัฒนาศักยภาพ ให้มีเพียงพอได้        อย่างไร?  มีกลยุทธ์หรือเทคนิคอย่างไร?

4.       สรุปเป็นเทคนิคทางการบริหาร สไตล์การบริหารที่พร้อมประยุกต์ได้อย่างไร?

 

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางหลักในการทำงานที่ บริษัท โปรอัพ จำกัด ยึดถืออย่างจริงจัง