ReadyPlanet.com
ใส่ใจบริการ

ใส่ใจ.. บริการ

ประเภทของการบริการ (ขออนุญาตใช้คำว่า Changing Development แทน Training)

ด้วยเหตุผลความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คุ้มค่า สมเหตุผล

 

                                            

1. Public Changing Development

                เป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างทีมงาน Pro Up และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า ด้วยเหตุนี้ท่านจะได้หลักสูตรที่เป็นการแก้ปัญหาและตรงประเด็นมากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำวันได้ จัดขึ้น ณ สถานที่โรงแรมในกรุงเทพฯโดยมีลักษณะการจัด 2 รูปแบบ

                1.1 Work Shop                 เป็นการมุ่งประยุกต์เพื่อปฏิบัติจริงจากแนวทางต่างๆ โดยใช้เวลาในการพัฒนาฯ   1-2 วัน ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

                1.2 Solution Talk                เป็นการสรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่างๆ โดยใช้เวลาในการพัฒนา ครึ่งวัน หรือ 3 ชั่วโมง

 

 ตัวอย่างชื่อหลักสูตรแบบ Public

-          กลยุทธ์การบริหารการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน

-          เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

-          HR กับบทบาทเชิงรุก ในการเพิ่มผลผลิตให้ตน คน และองค์การ

-          หัวหน้างานยุคใหม่ ต้องไม่ตกรุ่น

-          การสร้างกลยุทธ์การบริการและพนักงานหัวใจบริการ

-          การสร้างตัววัดคุณภาพหน่วยงานและองค์กรที่สมดุล

-          และหลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนาเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ

หมายเหตุ  ท่านสามารถ Email เพื่อเสนอหัวข้อหลักสูตรได้ที่ marketing@pro-up2u.com

                  ทางเราจะจัดเตรียมเพื่อบริการท่านอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมครับ

 

2. In-House Changing Development

                 เป็นหลักสูตรที่จัดทำให้กับองค์การแต่ละแห่งโดยเฉพาะ และมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงได้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (แต่ละรูปแบบ ทำได้ทั้ง Workshop และ Solution Talk)

                2.1 Problem & Solution              เป็นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งแก้ปัญหาตามที่ระบุเป็นหลัก โดยเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว

                2.2 Vision to Action                    เป็นการนำเสนอแนวทาง และขั้นตอนที่ควรจะทำ และต้องทำเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ เป็นขั้นตอนพร้อมตัววัดผลงาน ทั้งในหน่วยงานและองค์การ ซึ่งมีความเหมาะสมมากสำหรับองค์การขนาดย่อม และขนาดกลาง ที่ต้องการพัฒนาระบบงานภายใน และบุคคลากรเพื่อรองรับการแข่งขัน

 รายชื่อหลักสูตร In-house และระยะเวลา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดของลูกค้า

 

3. Organization Development  Consulting

                เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การท่าน โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

                3.1 Project Consulting      เป็นการปรึกษา นำเสนอโครงการเฉพาะเรื่อง เช่น

                                                                                - การเพิ่มผลผลิต การบริหารการผลิต

                                                                                - การบริหารการตลาด การขาย และการบริการ

                                                                                - การบริหารองค์การ

                                                                                - การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ

                3.2 Management Consulting     เป็นการปรึกษาแบบ General Purpose มีระยะเวลา

                                                                                ที่กำหนดชัดเจน  

                                                                               - การบริหารแบบทั่วไป  

 

บริการพิเศษแบบยืดหยุ่น

                1. Budget Management    สำหรับองค์การที่มีงบประมาณจำกัด แต่มีหัวข้อใน  การพัฒนาที่จำเป็น เรายินดีบริหารงบ ในลักษณะของ  Package เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การ

                2. Action Management      สำหรับผู้ใช้บริการทั้ง Public และ In-house เรามี              บริการติดตามการประยุกต์ใช้ในงานจริง ในราคา มิตรภาพ และคุ้มค่า

                3.  Answer Service             สำหรับท่านที่เยี่ยมชม Website สามารถส่งหัวข้อ  ปัญหา หรือคำถาม จะตอบให้ ทาง Webboard    (ในเรื่องการบริหาร การขาย การตลาด ผลิต  บุคคล   หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

 

 

แนวทางหลักในการสร้างสรรค์บริการ

 

 

 

 

                สำหรับท่านใด องค์การใด มีข้อเสนอแนะ หรือคำถามสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ                        marketing@pro-up2u.com          

               หรือ 0-2936-6391 ทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์

               เวลา 8:30 ถึง 17:00 ครับ มือถือ 0-1827-6434 ได้ทุกวัน ติดต่อ วีระ บุญญาดีวงศ์

 

 

                1. หลักสูตรใหม่ สด ทุกครั้ง แต่ละหลักสูตรเป็นการออกแบบใหม่ทุกครั้ง ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เน้นลูกค้าและการปรับปรุงต่อเนื่อง จึงเป็นเนื้อหาที่ทันสมัย ลูกค้าใช้ได้จริงในเหตุการณ์ปัจจุบัน และอนาคต

                2.  หลักสูตร Integration เพราะเนื้อหามาจาก 3 ส่วนทั้งจากลูกค้า วิทยากร และทีมงาน Pro-Up เน้นการระดมสมอง จึงเป็นการมุ่งเน้นการใช้งานจริง แก้ปัญหาจริง ทำให้แตกต่างจากที่อื่นๆ อย่างชัดเจน

                3. Professional Teamwork ทีมงาน และวิทยากร มาจากผู้บริหารมืออาชีพ ที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติจริง ที่หลากหลาย และมีความกระตือรือร้น และใจรัก พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ เน้นการประยุกต์สู่การปฏิบัติ

                4. Worth-while Budget ทุกบริการที่มอบให้อยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุ สมผลและเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า และมีประโยชน์ในการใช้จริง เน้นความคุ้มค่าที่ได้รับชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด