ReadyPlanet.com
การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กร article

                                         

             การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กร

      ในชีวิตการทำงาน การสื่อสารมีความสำคัญอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน องค์กรต่างๆ ก็ไม่ค่อยเน้น หรือปล่อยให้การสื่อสารในองค์กรเป็นปัญหาซ้ำๆ ด้วยเหตุผลที่คิดว่า เป็นปัญหาเรื่องของคน จริงๆ แล้วการสื่อสารเป็นเรื่องที่สอน ที่เรียนรู้ และฝึกหัด ฝึกฝนได้ ในชีวิตการทำงานประจำวัน ความสำคัญของการสื่อสารครอบคลุมถึง 3 ระดับ คือ

      1. ระดับตนเอง การสื่อสารกับตนเอง เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่คนเรามองข้าม องค์กรส่วนใหญ่คิดว่า เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องไปเรียนรู้เอง แต่หารู้ไม่ว่า พื้นฐานตัวนี้จะเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวง ประเด็นสำคัญในการสื่อสารระดับตนเองก็คือ

      ประเด็นที่ 1 การสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลในการทำงาน ในการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

      ประเด็นที่ 2 การสื่อสารที่สร้าง ทัศนคติ และวิธีคิด วิธีสังเกต วิธีพูดเชิงบวก

      ประเด็นที่ 3 การสื่อสารกับตนเองในด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม เมื่อมีเหตุการณ์ที่สับสน หรือมีผลประโยชน์

      2. ระดับทีม และหน่วยงาน เป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของเรา กับผู้อื่น เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ วิธีการ เทคนิค โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในการสื่อสาร ดังนี้

      ประเด็นที่ 1 การสื่อสารแบบเปิดกว้าง เพื่อการเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับผู้อื่นก่อน ฟังก่อนพูด ไม่ยึดตัวเองเป็นหลัก

      ประเด็นที่ 2 การสื่อสารเพื่อประสานพลัง ประสานงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายร่วมกัน

      ประเด็นที่ 3 การสื่อสารที่ลดความขัดแย้ง ลดปัญหา เพราะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทุกฝ่าย ยึดหลัก Win Win

       3. ระดับกลยุทธ์ การสื่อสารระดับนี้ เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการที่สร้างความได้เปรียบ หรือความแตกต่าง หรือความเป็นผู้นำสิ่งใหม่ๆ เพื่อทำให้การเดินทางสู่เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความรวดเร็ว และได้รับการยอมรับ นับถือ

       ประเด็นที่ 1 การสื่อสารทางการตลาด กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างยอดขาย เป็นต้น

       ประเด็นที่ 2 การสื่อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร

       ประเด็นที่ 3 การสื่อสารด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ หรือความคิดที่สร้างสรรค์

       จะเห็นได้ว่า ความสำคัญของการสื่อสารมีมากมาย และถ้าองค์กรใด จัดสรรเวลาให้ความรู้เรื่องการสื่อสารเหล่านี้กับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือลูกค้าขององค์กร ก็ล้วนแต่จะสร้างประโยชน์ และผลกระทบเชิงบวกในการทำงานด้วยกันทั้งสิ้น อย่าลืมนะครับว่า การสื่อสารสำคัญจริงๆ และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรมที่ประทับใจ

การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์กร คำตอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
การบริหารเวลา เคล็ดลับสุดยอด ของคนที่ประสบความสำเร็จ
ลูกน้องวันนี้ คือลูกพี่ในวันหน้า ถ้าไม่พัฒนาวันนี้ วันหน้าจะได้ลูกพี่ที่โตแต่ตัว
การได้ทีมที่เป็นทีมทำงาน คือการประสานพลังที่แท้จริง
การนำเสนอด้วยรูปภาพและกรณีศึกษา นำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้จริง
หัวใจของงานบริการ คือ การเต็มใจบริการต่อหัวใจที่คาดหวัง
อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม หลุดลอยไป
การสอนงาน มากกว่าการสอนให้รู้หน้าที่ แต่เป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบ
ความตื่นตัวในการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องระดับปฏิบัติการขององค์กร article
ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าวันนี้ที่ว่า "สำคัญกว่าพระเจ้า" article