ReadyPlanet.com
การสื่อสารอย่างสมเหตุสมผล (Logical Communication)

                                           

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า องค์กรใดมีพนักงานและผู้บริหารที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรได้อย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกันผู้ใดที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวได้อย่างดีอีกด้วย ทักษะการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่ทักษะที่เกิดจาก การพูด การเขียน การอ่าน หรือการฟังเท่านั้น หากแต่ว่ากระบวนการสำคัญ (Key Process) ของการสื่อสารนั้น กฎธรรมชาติได้แฝงไว้ในส่วนของวิธีคิด (Thinking Process) ซึ่งการคิดทุกครั้งจำเป็นต้องมีความสมเหตุ สมผล สมอารมณ์ สมคน และสมในทุกสถานการณ์ของงานและชีวิตประจำวัน 

 
                ความสำคัญสูงสุดของการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีนั้น จึงไม่ได้หวังผลแค่เพื่อต้องการทำงานให้ราบรื่นขึ้น ประสานงานให้ดีขึ้น หรือเป็นเรื่องทักษะของใครของมัน ซึ่งต่างคนต่างมีรูปแบบความเคยชินหรือประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้ หรือเป็นเรื่องที่ต้องรอให้ประสบการณ์จริงเกิดขึ้นก่อนถึงจะให้ความสำคัญในการเรียนรู้ หากแต่ว่าความสำคัญสูงสุดของการพัฒนาทักษะการสื่อสาร คือการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ การค้นพบเพื่อปลดปล่อยความสามารถและศักยภาพ รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้กับส่วนตนและส่วนรวมอย่างแท้จริง
 
 
                การสื่อสารให้สมเหตุสมผล ได้ทั้งใจคน และคุณค่าของงาน
                                      Logical Communication
 
 
              วัตถุประสงค์ :           - เข้าใจหลักการสำคัญซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสื่อสาร
                                             - มีวิธีการและเทคนิคในการพัฒนาการสื่อสารจริงๆ ในชีวิตประจำวัน
                                             - มีวิธีการประยุกต์รูปแบบความคิดเพื่อการสื่อสาร อย่างสมเหตุสมผล
 
               เหมาะสำหรับ:             ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                                                ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และหัวหน้างานทุกท่าน
                                                พนักงานทุกคนที่ต้องการประยุกต์ทักษะการสื่อสาร กับทักษะการใช้ชีวิต
 
 
               ระยะเวลา                 1 วัน (Inhouse Training 9.00 – 16.00) บรรยาย และ Workshop
 
 
               
                องค์ประกอบสำคัญของ Logical Communication      
 
1. กรอบความเชื่อ
- ความเชื่อมโยงของกรอบความเชื่อกับพฤติกรรมการสื่อสาร
- เปิดเผยจุดสำคัญการเพิ่ม ลด ต่อยอด และยกเลิกกรอบความเชื่อ
2. ตรรกะ
- ความหมายและการใช้ตรรกะในการสื่อสาร
- เปิดเผยจุดสำคัญการประยุกต์ตรรกะ 3 ระดับกับทักษะชีวิต
3. รูปแบบความคิด
- 10 หลักคิด และรูปแบบการใช้งานในสถานการณ์จริง
- เปิดเผยจุดสำคัญของการปอกเปลือกความคิดเพื่อเรียนรู้
4. การฟังและจับประเด็น
- ความหมายและการฟังแบบแยกประเด็นสำคัญ
- เปิดเผยจุดสำคัญการตั้งประเด็น และแตกประเด็นสำคัญ
5. การตีความ
- เทคนิคการตีความที่สัมพันธ์กับคนและสถานการณ์
- เปิดเผยจุดสำคัญการตีความเชิงพฤติกรรมเพื่อการนำไปใช้จริง
6. การเลือกพลังบวก หรือผลกระทบลบ
- ปัจจัยสำคัญการวิเคราะห์ขอบเขตทางเลือกที่มี
- เปิดเผยจุดสำคัญการตระหนักผลที่ตามมาด้วยกฎ 3 ข้อ
7. การโต้แย้ง
- ปัจจัยสำคัญการวิเคราะห์ขอบเขตสาเหตุของการโต้แย้ง
- เปิดเผยจุดสำคัญรูปแบบการโต้แย้งที่กำหนดผลลัพธ์ได้
                                     8. จิตสำนึก
- ความหมายของจิตสำนึกและการเชื่อมต่อกับความคิด
- เปิดเผยจุดสำคัญการกระตุ้นจิตสำนึกให้ทำหน้าที่การสื่อสารทุกครั้ง
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม วีระ บุญญดีวงศ์ 080-073-6996
 
 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหลักสูตรจากใจถึงใจ

นำเสนองานสมเหตุสมผล (Logical Presentation) article
"สื่อสารเพื่อประสานพลัง ตอน 16 หลุมพรางการสื่อสารในองค์กร" และ "8 อุปนิสัยสู่ ลูกน้องหัวกะทิ (เน้นปรับพฤติกรรม)" article
2 หลักสูตรร้อนๆ ที่เน้นกิจกรรมในการพัฒนานิสัยของหัวหน้าและลูกน้อง articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล