ReadyPlanet.com
ขงจื้อ พูดถึงคน 5 ระดับ article

 

 

                                           

ขงจื้อได้กล่าวไว้ว่า

เราสามารถแบ่งคนเป็น ๕ระดับคือปุถุชน บัณฑิตชน วิญญูชน เมธีชนและอริยชน

อันว่าปุถุชนนั้นจะเป็นบุคคลที่ไร้เป้าหมายแห่งชีวิต ไม่ศึกษาอริโยวาท ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่คบหาปราชญ์เป็นสหายเห็นอามิสสินจ้างเล็กน้อยมีความสำคัญยิ่งกว่าคุณธรรมดังนั้นจึงเหมือนจอกแหนที่มักจะไหลคล้อยไปตามกระแสอย่างไร้หลักการใดๆ

ส่วนบัณฑิตชนนั้นนับว่าเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแม้จะยังมิอาจกระทำการให้มีความสมบูรณ์แบบได้ทุกประการก็จริงแต่อย่างไรก็ดียังมีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้นแม้จะไม่มีสติปัญญาอันชาญฉลาดแต่ก็นับว่ามีการศึกษาเฉพาะด้านอย่างเจาะลึกและแม้จะไม่มีความสามารถในการเจรจาได้อย่างคมคาย แต่ก็นับว่ามีความจริงใจในการสมาคมและแม้จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเก่งกาจ แต่ก็นับว่าสามารถทำงานให้สำเร็จได้ดังนั้นสำหรับบัณฑิตชนนั้น ลาภยศไม่อาจทำให้เขาเห่อเหิมความอยากจนไม่อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปรเพราะมีความมั่นคงในอุดมการณ์ที่หมายมั่นเพื่อปวงชน

ส่วนวิญญูชนนั้นการเจรจามีสัจจะ การกระทำมีความเมตตา การใคร่ครวญมีความกระจ่างชัดมีความยืนหยัดมั่นคงในวิถีแห่งธรรมมีความเข้มแข็งไม่ระย่อต่ออุปสรรคที่กีดขวางหากจะพยายามเอาชนะเพื่อบรรลุไปสู่จุดหมายแห่งอุดมการณ์ที่วาดฝัน

ส่วนเมธีชนนั้นจะเป็นผู้ไม่ผิดต่อครรลองคลองธรรมการปฏิบัติล้วนอยู่ในกรอบแห่งธรรม การเจรจาล้วนสามารถจูงใจให้คนทั่วไปฟังอันคุณธรรมนั้นมีความเจิดจรัสดังแสงอาทิตย์ที่สามารถขจัดความมืดมิดของจิตใจผู้คนในใต้หล้าใฝ่หาสินทรัพย์ด้วยเมตตาธรรมรู้สละความสุขส่วนตนเพื่อสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ส่วนอริยชนนั้นจะเป็นผู้ทรงคุณธรรม เป็นผู้ล่วงรู้เหตุต้นและผลปลายแห่งสรรพสิ่งความประพฤติล้วนดำรงอยู่ในหลักธรรมครรลองดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์ได้อย่างแยบคายการปฏิบัติมีความลึกซึ้ง มีจิตใจสูงส่ง แต่สามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมีสติปัญญาสามารถหยั่งรู้รากเหง้าของสรรพสิ่งและคนทั้งปวงก็หารู้ไม่ว่ารับบุญคุณท่านแล้ว คนทั่วไปจึงไม่ทราบว่าท่านได้ทำอะไรบ้างไม่ทราบว่าท่านมีคุณธรรมสูงส่งเพียงใด

นอกจากนี้ขอนำเอาเนื้อหาตอนหนึ่งในหนังสือขงจื๊อฉบับปราชญ์ชาวบ้านในตอนประหารเซ่าเจิ้งเหม่าซึ่งขงจื้อได้กล่าวถึงคนประเภทหนึ่งที่เรียกได้ว่าอันตรายอย่างยิ่งไว้ด้วย ซึ่งขงจื้อกล่าวว่านี้คือการกระทำ 5 ประเภทที่ร้ายแรงกว่าปล้นฆ่าคนเสียอีก

1.
คือคนที่จิตใจชั่วร้ายอำมหิต แต่สามารถซ่อนเร้นอย่างมิดชิด
2. คือคนที่ประพฤติตัวต่ำช้าเลวทรามซ้ำยืนหยัดอย่างแน่วแน่
3. คือคนที่พูดจาโป้ปดมดเท็จมีอคติ ด้วยวาทะศิลป์ยอดเยี่ยม
4. คือคนที่ก่อกรรมทำเข็ญด้วยความรู้ ที่ลึกซึ้งกว้างไกล
5.
คือคนที่เมตตาอย่างล้นเหลือต่อคนที่ก่อกรรมทำเข็ญ

บุคคลใดก็ตามที่เพียบพร้อมด้วยการกระทำเพียงข้อเดียวใน 5 อย่างนี้ ล้วนสมควรถูกประหารจึงไม่ต้องกล่าวถึง เซ่าเจิ้งเหม่าซึ่งมีการกระทำครบทั้ง 5 อย่าง

เพราะเขามอมเมาราษฏรด้วยวาจาโกหกหลอกลวงชั่วร้ายรวบรวมกลุ่มอิทธิพลในท้องที่ต่างๆไว้ใช้ประโยชน์และเสริมสร้างบารมีของตัวเองเขาคือแบบฉบับคนเรืองอำนาจด้วยเหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย ถ้าไม่กำจัดเนิ่นๆก็จะเป็นมหันตภัยแก่แคว้นหลู่ในวันข้างหน้า

ในคัมภีร์ ซือจิงขงจื๊อได้กล่าวว่า ข้าวิตกทุกข์ร้อนมากด้วยคนถ่อยตั้งกลุ่มก๊วน เพราะคนถ่อยตั้งกลุ่มก๊วนจึงเป็นเรื่องน่าวิตกและต้องป้องกันมากที่สุด"

กล่าวได้ว่าแม้อดีตจะได้ผ่านไปนาน..เป็นร้อย เป็นพันปี แต่คนชั่วก็ไม่เคยห่างหายไปจากแผ่นดินนับวันมีแต่เพิ่มมากขึ้นๆ เรื่อยไปจนอยากให้ท่านขงจื้อกลับมาเกิดใหม่ช่วยแก้ปัญหาให้คนไทยบ้างนะคะ

แนวคิดของท่านขงจื้ออาจจะดูรุนแรงไปสำหรับแนวพุทธที่ต้องนำคนมาประหารชีวิต

ถ้าเป็นชาวพุทธเราคงใช้วิธีหลีกเลี่ยงกัน โดยเฉพาะ คนพาลจึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่า

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแต่เดี๋ยวนี้ เราอาจจะดูไม่ค่อยออกว่า คนไหนเป็นคนพาลหรือบัณฑิตเพราะดูกันยาก.. เหลือเกิน หรือกลายเป็นว่า ดีชอบ เพราะเป็นเหมือนๆ กันรวมกลุ่มกันเสียเลยก็เป็นได้

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลายลักษณะคนพาลในโลกนี้ คือ
ย่อมเป็นผู้คิดเรื่องที่คิดชั่ว
พูดคำที่พูดชั่ว ๑
ทำกรรมที่ทำชั่ว

และก็เพราะคนพาลเป็นผู้คิดเรื่องที่คิดชั่ว พูดคำที่พูดชั่วทำกรรมที่ทำชั่ว ฉะนั้นบัณฑิตจึงรู้จักเขาว่า ผู้นี้เป็นคนพาล ไม่ใช่คนดีมีความประพฤติแบบนี้ไม่ขาดสาย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิต ๓ ประการ คือเป็นผู้คิดเรื่องที่คิดดี ๑พูดคำที่พูดดี ๑ ทำกรรมที่ทำดี ๑ เช่นนั้นบัณฑิตผู้นี้จึงเป็นคนดี

และตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลคนพาลย่อมสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง และเมื่อใดบาปให้ผลคนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์..เมื่อนั้น

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก Celeb Online และคุณอ้วน อารีวรรณ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดร่วมใจพัฒนา

"ตัวกลั่นกรองสามชั้น ทำให้หูหนักขึ้นเยอะ"
ภาพลักษณ์ พนักงานขายสำคัญมากนะ จะบอกให้ article
หัวใจของการทำงานมี 3 ดวง article
หัวหน้างาน กับ สไตล์ผู้นำ article
มารู้จักวิธีฝึกฝนเบื้องต้น สไตล์พัฒนา ของหัวหน้างาน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล