ReadyPlanet.com
หลักสูตรจากใจถึงใจ

This Column Introการสื่อสารอย่างสมเหตุสมผล (Logical Communication)

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า องค์กรใดมีพนักงานและผู้บริหารที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรได้อย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกันผู้ใดที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวได้อย่างดีอีกด้วย ทักษะการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่ทักษะที่เกิดจาก การพูด การเขียน การอ่าน หรือการฟังเท่านั้น หากแต่ว่า กระบวนการสำคัญ (Key Process) ของการสื่อสารนั้น กฎธรรมชาติได้แฝงไว้ในส่วนของวิธีคิด (Thinking Process) ซึ่งการคิดทุกครั้งจำเป็นต้องมีความสมเหตุ สมผล สมอารมณ์ สมคน และสมในทุกสถานการณ์ของงานและชีวิตประจำวัน 

นำเสนองานสมเหตุสมผล (Logical Presentation)article

องค์กรจำนวนมากให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะการใช้งานจริง การสื่อสารจะมีไว้เพื่อประสานภารกิจงานทั้งปวงให้ลุล่วง และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงยังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า หรือมีความสำคัญเป็นทวีคูณ ก็คือทักษะการนำเสนองาน ซึ่งหลายองค์กรเข้าใจว่าควรพัฒนาเฉพาะผู้บริหาร หรือเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจต้องนำเสนองานกับลูกค้าเท่านั้น ซึ่งความเข้าใจนี้นับว่าคลาดเคลื่อน

"สื่อสารเพื่อประสานพลัง ตอน 16 หลุมพรางการสื่อสารในองค์กร" และ "8 อุปนิสัยสู่ ลูกน้องหัวกะทิ (เน้นปรับพฤติกรรม)"article

การสื่อสารสำคัญกว่าที่เราคิด กว่า 20 ปีของการทำงาน ผมพบว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในองค์กรก็คือการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระดับบุคคล ระหว่างบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ล้วนแต่เป็นปัญหา ปัญหา และปัญหา ด้วยกันทั้งสิ้น ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ครั้งแรกที่นำการสื่อสาร 3 ระดับควบรวมเป็นหนึ่งหลักสูตรสัมมนา ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจที่แท้จริงให้กับคนทำงานตัวจริง เสียงจริงอย่างเราๆ  และอีกหลักสูตรที่มั่นใจว่าจะสร้างคุณค่าอย่างสูง คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกน้องทุกคน มุ่งสู่การเป็น ลูกน้องหัวกะทิ เพราะพูดถึง วิเคราะห์พฤติกรรม ผลกระทบ ตัวอย่าง และการสร้างแรงบันดาลใจ

2 หลักสูตรร้อนๆ ที่เน้นกิจกรรมในการพัฒนานิสัยของหัวหน้าและลูกน้องarticle
     ปัญหาหลักๆ ที่พบเห็นในการสัมมนาทั่วๆ ไปจะพบว่า ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันได้ เพราะอะไร เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากๆ และผู้ถามส่วนใหญ่ ก็จะโยนไปที่ผู้บรรยายบ้าง ผู้บริหารบ้าง เพื่อนร่วมงานบ้าง โดยลืมไปว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวผู้ถามเอง หลักสูตรร้อนๆ นี้จึงเน้นที่การย้อนกลับมาดูนิสัยในการทำงานของแต่ละคน ทั้งระดับหัวหน้า และลูกน้อง ว่าอุปสรรคที่แท้จริง ในการทำภารกิจการงานให้ก้าวไกลนั้น โดนสกัดกั้นโดยนิสัยการทำงานแบบใด
หน้า 1/1
1
[Go to top]