ReadyPlanet.com
ร่วมใจพัฒนา

This Column Introมารู้จักวิธีฝึกฝนเบื้องต้น สไตล์พัฒนา ของหัวหน้างานarticle

การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จะขึ้นอยู่กับคนเป็นหลัก ดังนั้นการพัฒนาขึดความสามารถในคน จึงเป็นคำตอบสุดท้าย ในการดำรงไว้ซึ่งอำนาจของการแข่งขันที่แท้จริง หัวหน้างาน จึงมิอาจทำงานบริหารได้เพียงผู้เดียว การพัฒนาคนจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]